modal questionMasansan a saludsod.
pic qa


Saludsod: Diak maileppas ti proseso ti panagrehistro.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Diak naawat ti email nga addaan iti code.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Kayatko a baliwan ti palayawko wenno ti seksok.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Nalipatankon ti username ken password-ko.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Kayatko a permanente nga i-delete ti account-ko.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Adda bug iti programa.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Masansan a maidiskonektaak iti server. Makapungtotak!
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: No dadduma, nabannayat ti programa, ket masapul nga agurayak iti sumagmamano a segundo. Makapungtotak!
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Nakaam-amak ti pannakaipatarus ti programam.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Diak makasarak iti game partner.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Makikaduaak iti maysa a siled, ngem saan a mangrugi ti ay-ayam.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Diak makalukat iti nasurok a dua a game room. Saan ko a maawatan.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Bayat ti ay-ayam, saan nga umiso ti relo.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Dadduma a tattao ti agkusit babaen ti relo.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Adda mangriribuk kaniak! Mabalin kadi a tulongannak ?
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Adda nangrurod kaniak iti pribado a mensahe.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Adda ririmi iti maysa a tao. Dinusadak dagiti moderators, ken saan a ti sabali a tao. Saan a patas dayta!
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Na-banned ak ti chat, ngem awan ti inaramid ko. Isapatak a saan a siak dayta!
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Kayatko nga awisen amin a gagayyemko a makikadua iti app.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Kayatko a basaen dagiti legal a dokumentom: Ti "Terms of service"-mo, ken ti "Privacy policy"-mo.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Mabalin kadi nga ipablaakko ti app-yo iti download website-tayo, iti app store-tayo, iti ROM-tayo, iti distributed package-tayo?
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid


Saludsod: Adda saludsodko, ket awan dayta iti daytoy a listaan.
Sungbat:
arrow up Agsubli iti ngato ti panid