multilingualSerwer saýlaň.
pic server
Serwer näme?
Her ýurt, her sebit ýa-da ştat we her şäher üçin bir serwer bar. Programmany ulanyp bilmek üçin serwer saýlamaly we ýerine ýetireniňizde, şol bir serweri saýlan adamlar bilen aragatnaşyk saklarsyňyz.
Mysal üçin, "Meksika" serwerini saýlasaňyz we esasy menýu basyp, saýlasaňyzforum "Forum", "Meksika" serweriniň forumyna goşularsyňyz. Bu foruma ispan dilinde gürleýän Meksikalylar gelýär.
Serweri nädip saýlamaly?
Esasy menýuny açyň. Aşakda "Saýlanan serwer" düwmesine basyň. Soň bolsa, 2 ýol bilen edip bilersiňiz:
Serwerimi üýtgedip bilerinmi?
Hawa, esasy menýuny açyň. Aşakda "Saýlanan serwer" düwmesine basyň. Soňra täze serwer saýlaň.
Liveaşaýan ýerimden başga serwer ulanyp bilerinmi?
Hawa, biz örän çydamly we käbir adamlar daşary ýurtly myhmanlara begenerler. Emma habardar boluň: