multilingualChọn một máy chủ.
pic server
Máy chủ là gì?
Có một máy chủ cho mỗi quốc gia, mỗi khu vực hoặc tiểu bang và cho mỗi thành phố. Bạn cần chọn một máy chủ để có thể sử dụng ứng dụng và khi bạn làm vậy, bạn sẽ tiếp xúc với những người đã chọn cùng một máy chủ hơn bạn.
Ví dụ: nếu bạn chọn máy chủ "Mexico" và bạn nhấp vào menu chính và chọnforum "Diễn đàn", bạn sẽ tham gia diễn đàn của máy chủ "Mexico". Diễn đàn này được truy cập bởi những người Mexico, những người nói tiếng Tây Ban Nha.
Làm thế nào để chọn một máy chủ?
Mở menu chính. Ở phía dưới, nhấp vào nút "Máy chủ đã chọn". Sau đó, bạn có thể làm theo 2 cách:
Tôi có thể thay đổi máy chủ của mình không?
Có, hãy mở menu chính. Ở dưới cùng, nhấp vào nút "Máy chủ được chọn". Sau đó chọn một máy chủ mới.
Tôi có thể sử dụng máy chủ khác với nơi tôi sống không?
Vâng, chúng tôi rất khoan dung, và một số người sẽ rất vui khi có du khách nước ngoài. Nhưng hãy lưu ý: