Player 22

Player22 ye sosiyete ka baarakɛminɛn ye min dabɔra ka tulon kɛ, ka kuma, ani ka teri kuraw kunbɛn.dɛmɛ
 | 
baarakɛcogo sariyaw
 | 
ka wele
 
aw ka nin ɲɛ in tila ɲɔgɔn na
.