Player 22

Player22 ହେଉଛି ଏକ ମାଗଣା ସାମାଜିକ ପ୍ରୟୋଗ ଯାହାକି ନୂତନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଖେଳିବା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଭେଟିବା ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ | 
ଏହି ପୃଷ୍ଠା ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତୁ |
.