Player22 ni porogaramu yubuntu igenewe gukina, kuganira, no guhura ninshuti nshya.