player 22

Player22 i xitirhisiwa xa mahala xa swa matirhiselo ya vanhu lexi endleriweke ku tlanga, ku vulavula ni ku hlangana ni vanghana lavantshwa.


.