modal questionގިނަގިނައިން ކުރެވޭ ސުވާލުތަކެވެ.
pic qa


ސުވާލު: އަޅުގަނޑަކަށް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮސެސް ފައިނަލް ނުކުރެވޭނެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑަށް ކޯޑް ޖަހާފައިވާ އީމެއިލްއެއް ނުލިބުނެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އަހަރެންގެ ނިކްނޭމް ނުވަތަ އަހަރެންގެ ޖިންސް ބަދަލުކުރަން.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެންގެ ޔޫޒަރނޭމް އާއި ޕާސްވޯޑް ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ އެކައުންޓް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ޑިލީޓް ކުރަން.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: ޕްރޮގްރާމްގައި ބަގެއް އެބަހުއްޓެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ގިނައިން ސަރވަރ އާއި ޑިސްކަނެކްޓް ވެއެވެ. އަހަރެން ރުޅިއައީ!
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: ބައެއް ފަހަރު ޕްރޮގްރާމް ލަސްވެ، މަދު ސިކުންތުކޮޅަކު މަޑުކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަހަރެން ރުޅިއައީ!
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތަރުޖަމާއަކީ ބިރުވެރި ކަމެކެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެންނަށް ގޭމް ޕާޓްނަރެއް ނުލިބެއެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެން ކޮޓަރިއަކާ ގުޅެން ނަމަވެސް ކުޅިވަރު ނުފެށެއެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: ދެ ގޭމް ރޫމަށް ވުރެ ގިނައިން ނުހުޅުވޭނެ. އަހަންނަކަށް ނޭނގުނު.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: މެޗެއްގެ ތެރޭގައި ގަޑިއަކީ ޞައްޙަ އެއްޗެއް ނޫނެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: ބައެއް މީހުން ގަޑިން އޮޅުވާލައެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: މީހަކު އަހަންނަށް އުނދަގޫ ކުރަނީ! އަހަންނަށް އެހީތެރިވެދެވިދާނެތަ ?
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: މީހަކު އަހަރެން ރުޅިއަރުވާލީ ޕްރައިވެޓް މެސެޖަކުންނެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެންގެ ހިތުގައި މީހަކާ ދެބަސްވުން އުފެދުނެވެ. މޮޑެރޭޓަރުން އަހަންނަށް އަދަބު ދިނީ، އަނެއް މީހާއަށް ނޫނެވެ. އެއީ ބޭއިންސާފެއް!
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަހަރެން ޗެޓް ކުރުން މަނާ ކުރި ނަމަވެސް އަހަރެން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރަމެވެ. ހުވާކުރަން އެއީ އަހަރެން ނޫން!
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ އަޅުގަނޑުގެ ހުރިހާ ރައްޓެހިންނަށްވެސް އެޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައުވަތު އަރުވަން.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑު ކިޔަން ބޭނުންވަނީ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތައް: ތިޔަބޭފުޅުންގެ "ޚިދުމަތުގެ ޝަރުތުތައް"، އަދި ތިޔަބޭފުޅުންގެ "ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ" އެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑައުންލޯޑް ވެބްސައިޓުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ އެޕް ސްޓޯރުގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ރޯމްގައި، އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިސްޓްރިބިއުޓްޑް ޕެކޭޖުގައި ތިޔަބޭފުޅުންގެ އެޕް ޕަބްލިޝް ކުރެވޭނެތޯ؟
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް


ސުވާލު: އަޅުގަނޑުގެ ސުވާލެއް އެބައޮތް، އަދި އެއީ މި ލިސްޓުގައި ނެތް ސުވާލެކެވެ.
ޖަވާބު:
arrow up އަނބުރާ ޞަފްޙާގެ މައްޗަށް