އެޕްލިކޭޝަން ޓާރމްސް އޮފް ޔޫސް އެންޑް ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ
ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތައް
މި ވެބްސައިޓަށް ވަދެވުމުން، މި ވެބްސައިޓްގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އަމަލުކުރެވޭ ހުރިހާ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ތަބާވުމަށް އެއްބަސްވެ، ލޯކަލް ގާނޫނުތަކަށް އަމަލުކުރުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަން ޖެހޭނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. މިއިން އެއްވެސް ޝަރުޠަކާ އެއްބަސް ނުވާނަމަ، މި ސައިޓް ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ މި ސައިޓަށް ވަނުން މަނާވެގެންވެއެވެ. މި ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ކޮޕީރައިޓް އަދި ޓްރޭޑް މާކް ގާނޫނުންނެވެ.
ބޭނުންކުރުމުގެ ލައިސަންސް
ޑިސްކްލޭމް
ލިމިޓެޝަންސް
އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އިންޓަނެޓް ސައިޓުގައި ހުންނަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް (ލިމިޓެޝަނެއް ނެތި، ޑޭޓާ ނުވަތަ ފައިދާ ގެއްލުމުން ލިބޭ ގެއްލުން، ނުވަތަ ވިޔަފާރި މެދުކެނޑުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން ހިމެނޭގޮތަށް) ވެބްސައިޓަށް ނުވަތަ އޭގެ ސަޕްލައިއަރުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ , އެފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަން އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން ވެރިފަރާތަށް ނުވަތަ ވެބްސައިޓުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ މަންދޫބަކަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް. ބައެއް ޖުރިސިޑިކްޓްތަކުން އިމްޕްލިއިޑް ވެރަންޓީތަކުގެ ލިމިޓެޝަންތައް، ނުވަތަ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ނުވަތަ އިންސިޑެންޝަލް ޑެމޭޖްތަކުގެ ޒިންމާގެ ލިމިޓެޝަންތައް ހުއްދަ ނުކުރާތީ، މި ލިމިޓެޝަންތައް ތިބާއަށް ނުފެތޭނެއެވެ.
ރިވިޝަންސް އެންޑް އެރެޓާ
ވެބްސައިޓުން ފެންނަ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ޓެކްނިކަލް، ޓައިޕޮގްރަފިކަލް ނުވަތަ ފޮޓޯގްރަފިކް ގޯސްތައް ހިމެނިދާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކީ ޞައްޙަ، ފުރިހަމަ، ނުވަތަ މިހާރުގެ އެއްޗެއް ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް އެ ވެބްސައިޓުން ނުދެއެވެ. އެ ވެބްސައިޓުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލު ގެނެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ވެބްސައިޓުން އެ ތަކެތި އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް އެއްވެސް ކޮމިޓްމަންޓެއް ނުދެ އެވެ.
އިންޓަނެޓް ލިންކްތަކެވެ
ވެބްސައިޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު އެ ކުންފުނީގެ އިންޓަނެޓް ވެބްސައިޓަށް ލިންކްކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ސައިޓްތަކެއް ރިވިއުކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެފަދަ ލިންކްކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ސައިޓެއްގެ ކޮންޓެންޓްތަކުގެ ޒިންމާ ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އެއްވެސް ލިންކެއް ހިމަނާފައިވުމަކީ ވެބްސައިޓުން އެންޑޯސްކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫނެވެ. މިފަދަ އެއްވެސް ލިންކް ކުރެވިފައިވާ ވެބްސައިޓެއް ބޭނުންކުރުމަކީ ޔޫޒަރުގެ އަމިއްލަ ޒިންމާއެކެވެ.
އެޕޮއިންޓްމަންޓްތައް
ގާނޫނީ އުމުރު: އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް އުފެއްދުމުގެ ނުވަތަ އެޕޮއިންޓްމަންޓެއްގައި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބެނީ އުމުރުން 18 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ނަމައެވެ.
ހާޒިރުވާ މީހުން: ހަމަގައިމުވެސް އެޕޮއިންޓްމަންޓެއްގެ ތެރޭގައި ގޯހެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އަޅުގަނޑުމެން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހެއެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ޔޫޒަރުންނަށް ދިމާވާ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމެވެ. އަދި ގޯސް ކަމެއް ފާހަގަ ކުރެވިއްޖެނަމަ އެކަން ހުއްޓުވޭތޯ އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރާނަން. އެކަމަކު މަގުމަތީގައި ނުވަތަ ތިޔަބޭފުޅުންގެ ގޭގައި ހިނގާ ކަންތައްތަކުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް ނުނެގޭނެ. ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން ފުލުހުންނަށް އެއްބާރުލުން ދޭނަން އެކަން ކުރަން ޖެހިއްޖެއްޔާ.
ޕްރޮފެޝަނަލް އެޕޮއިންޓްމަންޓް އޯގަނައިޒާސް: ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައި، ތިމާގެ އިވެންޓްތައް މިތަނުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދާއިރު، އެކަން ކޮށްގެން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންދެއެވެ. އެއީ ހިލޭ ލިބޭ އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެއްދުވަހަކު އިތުރު ހުއްދައެއް ނުލިބިއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ސަބަބަކާހުރެ، ތިބާގެ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެން ނުނަގަން އެއްބަސްވާ ކަމަށެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމަކީ ތިބާގެ ވިޔަފާރިއާއި ތިބާގެ ރިސްކެވެ. އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ކަމެއް ގެރެންޓީ ނުކުރަން، އެހެންވީމާ ކަސްޓަމަރުންގެ ޕްރައިމަރީ ސޯސްއެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިދުމަތަށް ގުނާ ނުލާށެވެ. ތިބާއަށް އިންޒާރު ދެވިއްޖެއެވެ.
ތިބާގެ އުފަންދުވަހެވެ
އެ އެޕްގައި އެކުދިންގެ ހިމާޔަތަށް ހަރުކަށި ސިޔާސަތެއް ކަނޑައަޅާފައިވެ އެވެ. ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ބަލަނީ އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކޮންމެ މީހަކު (ސޮރީ ބްރޯ') އެވެ. އެކައުންޓެއް ހަދާއިރު އުފަންދުވަހާއި ސުވާލު ކުރެވޭއިރު، ތިބާ ލިޔެފައިވާ އުފަންދުވަހަކީ ތިބާގެ އަސްލު އުފަންދުވަހަކަށް ވާންޖެހެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 13 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް އެޕްލިކޭޝަން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައެއްވެސް ނުދެއެވެ.
ފިކުރީ މުދަލެވެ
މި ސަރވަރަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ފިކުރީ މުދަލަށް އަރައިގަންނަ އެއްޗަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. ފޯރަމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން: ލިޔާ އެއްޗަކީ އެޕް ކޮމިއުނިޓީގެ މުދަލެއް ކަމަށާއި، ވެބްސައިޓުން ނުކުތުމާއެކު ޑިލީޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ. މި އުސޫލަކީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއް ނޫން ވާހަކަތަކުގައި ލޯވަޅު ޖައްސާކަށް.
މެދުމިނުގެ އުސޫލުތައް
މޮޑެރޭޓަރުން ވޮލަންޓިއަރުން
މޮޑެރޭޝަން ބައެއް ފަހަރު ޙަވާލުކުރަނީ އަމިއްލައަށް ވޮލަންޓިއަރ މެމްބަރުންނެވެ. ވޮލަންޓިއަރ މޮޑެރޭޓަރުން ކުރާ ކަންތައްތައް ކުރަނީ މަޖާ ކުރަން، ބޭނުން ވަގުތެއްގައި، އަދި މަޖާ ކުރުމަށް މުސާރައެއް ނުލިބޭނެ.
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި މޮޑެރޭޓަރުން ހަނިކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ވިޝުއަލްސް، ވޯކްފްލޯސް، ލޮޖިކް، އަދި ހުރިހާ އެއްޗެއް، ހަރުކަށި ކޮޕީރައިޓެއްގެ ދަށުގައި އޮވެއެވެ. އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ޝާއިއުކުރުމުގެ ނުވަތަ އަލުން އުފެއްދުމުގެ ނުވަތަ ފޮނުވުމުގެ ގާނޫނީ ހައްގެއް ތިބާއަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. މާނައަކީ ސްކްރީންޝޮޓްތަކާއި، ޑޭޓާއާއި، ނަންތަކުގެ ލިސްޓާއި، މޮޑެރޭޓަރުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، ޔޫޒަރުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، މެނޫތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުންނާއި މޮޑެރޭޓަރުންނަށް ހަނިކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދެއްގެ ދަށުގައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް ޕަބްލިޝް ނުވަތަ ރިޕްރޮޑަކްޓް ނުވަތަ ފޯވާޑް ނުކުރެވޭނެ ކަމެވެ. މި ކޮޕީރައިޓް ހުރިހާ ތަނެއްގައި ވެސް އަމަލުކުރެވޭނެ: ސޯޝަލް މީޑިއާތަކާއި، އަމިއްލަ ގްރޫޕްތަކާއި، އަމިއްލަ ވާހަކަތަކާއި، އޮންލައިން މީޑިއާތަކާއި، ބްލޮގުތަކާއި، ޓީވީތަކާއި، ރޭޑިއޯތަކާއި، ނޫސްތަކާއި، އަދި އެހެން ހުރިހާ ތަނެއްގައެވެ.
ސައިޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ޝަރުތުތަކަށް ބަދަލު ގެނައުން
އެ ވެބްސައިޓުގެ ވެބްސައިޓަށް ބޭނުންކުރުމުގެ މި ޝަރުތުތައް ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް އެންގުމަކާ ނުލައި އިސްލާހު ކުރެވިދާނެއެވެ. މި ވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރުމުން ތިބާ އެއްބަސްވަނީ މި އުސޫލުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގެ އޭރުގެ މިހާރުގެ ވަރޝަނަށް ތަބާވާށެވެ.
ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީ
ތިޔަބޭފުޅުންގެ ޕްރައިވެސީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރަށް މުހިންމު. އެގޮތުން، އަޅުގަނޑުމެން މި ޕޮލިސީ އެކުލަވާލާފައިވަނީ، އަޅުގަނޑުމެން ޒާތީ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، ބޭނުންކުރާ ގޮތާއި، މުއާމަލާތްކުރުމާއި، ހާމަކުރުމާއި، ބޭނުންކުރާ ގޮތް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ވިސްނޭތޯއެވެ. ތިރީގައި މިވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޕްރައިވެސީ ޕޮލިސީއެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިޔަފާރި މި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ވަޢުދުވަނީ، ޒާތީ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ރައްކާތެރިކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.