moderatorاطلاعات در مورد قوانین وب سایت و نظارت.
pic moderation
Player22.com توسط مدیران کنترل می شود. اگر می خواهید از دردسر دوری کنید، قوانینی وجود دارد که باید به آنها احترام بگذارید.
اگر خودتان یک مدیر یا ناظر هستید، این راهنمای راهنما است که باید بخوانید:
شما بخشی از تیم اداری ما نیستید، اما دوست دارید؟ سپس لطفا این راهنما را بخوانید.