moderatorImpormasion maipapan kadagiti pagannurotan ken kinakalmado ti website.
pic moderation
Kontrolado dagiti moderators ti app. Adda dagiti pagannurotan a raemen no kayatmo ti agtalinaed iti ruar ti riribuk.
No sika a mismo ket maysa nga administrador wenno moderador, daytoy ti manual ti tulong a kasapulam a basaen:
Saanka a paset ti administrative team-tayo, ngem kayatmo kadi? Kalpasanna pangngaasiyo ta basaenyo daytoy a manual ti tulong.