Tiriso Dipeelano tša tšhomišo & Pholisi ya Sephiri
Dipeelano tša tšhomišo
Ka go tsena wepesaeteng ye, o dumela go tlama ke Melawana le Dipeelano tša Tšhomišo ya wepesaete ye, melao le melawana ka moka ye e šomago, gomme o dumela gore o na le maikarabelo a go obamela melao efe goba efe ye e šomago ya lefelong leo. Ge e ba o sa dumelelane le efe goba efe ya melawana ye, o thibetšwe go diriša goba go tsena lefelong le. Didirišwa tšeo di lego wepesaeteng ye di šireleditšwe ke molao wo o šomago wa tokelo ya ngwalollo le maswao a kgwebo.
Laesense ya tšhomišo
Tlhagišo ya go itokolla
Dithibelo
Ga go na tiragalo yeo weposaete goba baabi ba yona ba ka bago le maikarabelo a tshenyo efe goba efe (go akaretšwa, ntle le mellwane, tshenyo ya tahlegelo ya datha goba poelo, goba ka lebaka la tšhitišo ya kgwebo,) yeo e tšwelelago ka lebaka la tšhomišo goba go se kgone go šomiša didirišwa tšeo di lego saeteng ya Inthanete , le ge mong goba moemedi yo a dumeletšwego wa weposaete a tsebišitšwe ka molomo goba ka go ngwala ka kgonagalo ya tshenyo yeo. Ka lebaka la gore melao ye mengwe ga e dumelele mellwane ya ditiisetšo tše di akaretšwago, goba mellwane ya maikarabelo a tshenyo ya ditlamorago goba ya kotsi, mellwane ye e ka no se šome go wena.
Diphetošo le diphošo
Didirišwa tšeo di tšwelelago wepesaeteng di ka akaretša diphošo tša tša thekinolotši, tša go gatiša goba tša go tšea diswantšho. Webosaete ga e tiišetše gore didirišwa le ge e le dife tšeo di lego wepesaeteng ya yona di nepagetše, di feletše goba tša gona bjale. Webosaete e ka dira diphetogo go didirišwa tšeo di lego wepesaeteng ya yona nako efe goba efe ntle le tsebišo. Webosaete ga e, le ge go le bjalo, e dire boikgafo le ge e le bofe bja go mpshafatša didirišwa.
Dikgokagano tša Inthanete
Molaodi wa wepesaete ga se a hlahloba mafelo ka moka ao a kgokagantšwego le wepesaete ya gagwe ya Inthanete gomme ga a na maikarabelo a dikagare tša lefelo le ge e le lefe le le bjalo leo le kgokagantšwego. Go akaretšwa ga kgokagano efe goba efe ga go bolele gore go thekgwa ke weposaete. Tšhomišo ya wepesaete efe goba efe ye bjalo yeo e kgokagantšwego e kotsing ya modiriši ka noši.
Dikgetho tša go thwala
Mengwaga ya molao: O dumeletšwe go hlama kopano goba go ingwadišetša kopano fela ge o na le mengwaga ye 18 goba go feta.
Bao ba tlago: Ke therešo gore ga re na boikarabelo ge e ba go direga selo le ge e le sefe se se fošagetšego nakong ya go beakanya. Re dira sohle seo re ka se kgonago go efoga mathata go badiriši ba rena. Le gona ge e ba re lemoga selo se sengwe se se fošagetšego, re tla leka go se thibela ge e ba re ka kgona. Eupša re ka se ikarabele ka molao ka seo se diregago setarateng goba ka ntlong ya gago. Though re tla dirišana le maphodisa ge go nyakega.
Barulaganyi ba go thwala ba profešenale: Bjalo ka mokgekolo go molao, o dumeletšwe go bea ditiragalo tša gago mo, le go hwetša tšhelete ye nngwe ka go dira bjalo. Ke mahala gomme ge ka letšatši le lengwe o sa dumelelwa gape, ka lebaka lefe goba lefe, o dumela gore o ka se re rweše maikarabelo a tahlegelo ya gago. Ke kgwebo ya gago le kotsi ya gago go šomiša weposaete ya rena. Ga re tiišetše selo, ka fao o se ke wa bala ka tirelo ya rena bjalo ka mothopo wa mathomo wa customerss. O lemošwa.
Letšatši la gago la matswalo
Tiriso ye e na le pholisi ye e tiilego ya tšhireletšo ya bana. E tšewa bjalo ka ngwana mang le mang yo a lego ka fase ga mengwaga ye 18 (sorry bro'). Letšatšikgwedi la gago la matswalo le botšišwa ge o hlama akhaonto, gomme letšatšikgwedi la matswalo leo o le tsenyago e swanetše go ba letšatšikgwedi la gago la matswalo la nnete. Go tlaleletša, bana ba mengwaga ya ka fase ga ye 13 ga ba dumelelwa go šomiša tirišo.
Thepa ya bohlale
Se sengwe le se sengwe seo o se romelago go seva ye ga se sa swanela go gatakela thepa ya bohlale. Mabapi le diforamo: Seo o se ngwalago ke thoto ya setšhaba sa tirišo, gomme se ka se phumolwe ge o šetše o tlogile wepsaeteng. Ke ka baka la’ng molao wo? Ga re nyake mekoti dipoledišanong.
Melawana ya go lekanetša
Batsamaisi ba ithaopa
Ka dinako tše dingwe go lekanetša go swarwa ke ditho tša baithaopi ka botšona. Batsamaisi ba baithaopi ba dira seo ba se dirago bakeng sa go ithabiša, ge ba nyaka, gomme ba ka se lefše ka baka la go ipshina.
Dipono ka moka, ditshepedišo tša mošomo, tlhaologanyo, le se sengwe le se sengwe seo se akaretšwago ka gare ga mafelo a thibetšwego a balaodi le batsamaisi, e ka fase ga tokelo ya ngwalollo ye e tiilego. GA O na tokelo ya semolao ya go phatlalatša goba go tšweletša gape goba go fetišetša efe goba efe ya yona. Go ra gore o KA SE kgone go phatlalatša goba go tšweletša gape goba go fetišetša pele diswantšho tša skrine, datha, mananeo a maina, tshedimošo ka ga batsamaisi, ka ga badiriši, ka ga dimenu, le se sengwe le se sengwe seo se lego ka fase ga lefelo leo le thibetšwego la balaodi le batsamaisi. Tokelo ye ya ngwalollo e šoma kae le kae: Methopo ya ditaba ya leago, dihlopha tša poraebete, dipoledišano tša poraebete, methopo ya ditaba ya inthaneteng, di-blog, thelebišene, radio, dikuranta le kae le kae.
Diphetogo tša dipeelano tša tšhomišo ya sebaka
Webosaete e ka bušetša morago melawana ye ya tšhomišo ya weposaete ya yona nako efe goba efe ntle le tsebišo. Ka go diriša wepesaete ye o dumela go tlama ke phetolelo ya gona bjale ya Melawana le Dipeelano tše tša Tšhomišo.
Pholisi ya sephiri
Sephiri sa gago se bohlokwa kudu go rena. Ka go realo, re hlamile Pholisi ye gore o kwešiše ka fao re kgoboketšago, re šomišago, re boledišanago le go utolla le go šomiša tshedimošo ya motho ka noši. Se se latelago se hlaloša pholisi ya rena ya sephiri.
Re ikgafile go swara kgwebo ya rena go ya ka melawana ye e le gore re kgonthišiše gore sephiri sa tshedimošo ya motho se a šireletšwa le go hlokomelwa.