Player22 އަކީ ކުޅެން، ވާހަކަ ދައްކައި، އާ ރައްޓެހިންނާ ބައްދަލު ކުރުމަށް ފަރުމާކޮށްފައިވާ ހިލޭ ސޯޝަލް އެޕްލިކޭޝަނެކެވެ.